Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, facturen, aanbiedingen en overeenkomsten
tussen Nederlink en opdrachtgever.

1.2  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Procedure

2.1  De opdrachtgever zorgt ervoor alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Nederlink te verstrekken.

2.2  Op het moment dat alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, zal er begonnen worden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Wijziging of beëindiging overeenkomst

3.1  Nederlink kan de overeenkomst beëindigen indien de opdrachtgever zich niet aan de voorwaarden houdt.

3.2  Indien de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wil beëindigen, zal de opdrachtgever de gemaakte kosten binnen het betalingstermijn van 14 dagen aan Nederlink moeten voldoen.

3.3  Het opzeggen van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.

3.4  Indien de opdrachtgever de overeenkomst wilt wijzigen, dan dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken.

3.5  Nederlink behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen, dit zal schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft dan het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.

Artikel 4: Prijzen

4.1  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, (web)hosting, domeinnaam en abonnementen met derden, tenzij anders staat vermeld.

Artikel 5: Uitbreidingen, onderhoud en aanpassingen

5.1  Uitbreidingen, onderhoud en aanpassingswerkzaamheden zullen tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

5.2  Nadat een wijziging door Nederlink uitgevoerd is, zal dit kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever dient zelf te controleren of de wijziging(en) juist zijn. Eventuele onjuistheden dient u binnen 5 werkdagen kenbaar te maken aan Nederlink.

Artikel 6: Back-up

6.1  Nederlink is niet verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de website of delen daarvan, de opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1  De verschuldigde kosten dienen binnen het betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan, zo niet, dan behoudt Nederlink zich het recht om de website (uitgevoerde werkzaamheden) tijdelijk stil te leggen of zelfs helemaal te beëindigen/verwijderen.

7.2  Indien de opdrachtgever niet binnen het betalingstermijn van 14 dagen heeft betaald, zal Nederlink dit uit handen geven en zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1  Opdrachtgever vrijwaart Nederlink voor alle aanspraken op schadevergoeding.

8.2  Nederlink is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

8.3  Nederlink is niet aansprakelijk voor fouten in (digitale) bestanden of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1  Op alle overeenkomsten van Nederlink is het Nederlands recht van toepassing.

donderdag 25 augustus 2005